top of page

Spracovanie osobných údajov

ZÁSADY A PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aktualizované: 18.3.2019

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď s nami komunikujete, navštívite internetovú stránku www.luckyliciousevents.sk z počítača alebo vášho mobilného zariadenia, kontaktujete nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom.

Web stránka www.luckylicious.sk je prevádzkovaná a tak isto je aj prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov:

Upletene z papiera.sk
LZB s.r.o.
Jamnického 12, 841 05 Bratislava
IČO: 52 226 158

DIČ: 2120950018
Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo135015/B

„Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas Vašej návštevy na našom eshope a zadaním objednávky, sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č.18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.5.2018

OSOBNÉ ÚDAJE

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD

www.luckyliciousevents.sk spracúva vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno, priezvisko na účely podpornej komunikácie v predzmluvnej fáze aj po uzatvorení zmluvy.

Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla na tieto účely je legitímny záujem www.luckyliciousevents.sk poskytovať vám odpovede na vaše otázky odoslané prostredníctvom kontaktného formulára..

Právnym základom na takéto spracovanie je náš legitímny záujem poskytnúť vám kvalitnú zákaznícku podporu, prostredníctvom emailovej alebo telefonickej komunikácie.

Ak udelíte súhlas s doručovaním marketingových informácií a newslettera od www.luckyliciousevents.sk, spracujeme vašu e-mailovú adresu aj na účely odosielania marketingových informácií a newslettera o rôznych produktoch/službách ponúkaných prostredníctvom svadobnej a eventovej agentúry Luckylicious Events. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je váš súhlas. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu v spodnej časti našich marketingových e-mailov, odhlásenim sa priamo e-mailom na luckylicious.events@gmail.com alebo kontaktovaním nás prostredníctvom kontaktného formulára na www.luckyliciousevents.sk .

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI KOMUNIKÁCII S www.luckyliciousevents.sk

Keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory e-mailom, telefonicky, alebo online, zhromažďujeme osobné údaje ako vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Môžeme tiež vytvárať denníky udalostí, ktoré sú užitočné pri diagnostike problémov spojených s používaním nášho portálu, a zaznamenávať informácie o probléme týkajúcom sa podpory alebo služby. V záujme zlepšovania služieb zákazníkom môžeme tiež v medziach príslušných zákonov uchovávať emaily so zástupcami zákazníckej podpory.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej podpory a na sledovanie kvality a typov zákazníckej  podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je legitímny záujem www.luckyliciousevents.sk poskytnúť vám kvalitnú zákaznícku podporu.

www.luckyliciousevents.sk využíva služby tretej strany wix.com a active24.sk.Tieto služby sledujú aktivity súvisiace so zadaním a odoslaním kontaktného formulára.

Iné sprístupnenie informácií

Vaše osobné údaje môžeme iným sprístupniť: (a) ak na to máme váš platný súhlas; (b) v rámci plnenia vyplývajúceho z účinnej legislatívy, napr. platného predvolania, súdneho príkazu, právneho procesu alebo inej právnej povinnosti; (c) v rámci presadzovania našich zmluvných podmienok alebo pravidiel; alebo (d) podľa potreby v rámci uplatňovania dostupných právnych prostriedkov nápravy alebo obhajoby v prípade právnych nárokov. Okrem toho môžeme vaše osobné údaje preniesť spriaznenému subjektu, dcérskej spoločnosti alebo tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, partnerstva typu joint venture, postúpenia alebo prevedenia celého podniku, majetku či vlastníckeho podielu www.upletenezpapiera.sk alebo jej časti, prípadne iného naloženia s nimi, okrem iného (bez obmedzenia) v súvislosti s bankrotom alebo podobným konaním, a to pod podmienkou, že subjekt, ktorému vaše osobné údaje prenesieme, ich nebude smieť spracovať inak než spôsobom opísaným v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Budeme to môcť urobiť bez toho, aby sme vás o tom informovali, a v prípade, že si to vyžadujú príslušné zákony, bez získania vášho súhlasu.

Súbory cookie a podobné technológie


Webové lokality

S pomocou poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri vašej návšteve našej lokality zhromažďujeme určité informácie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako vy a iní návštevníci prechádzate po webovej lokalite www.upletenezpapiera.sk a kompilovať kombinované štatistiky o používaní webovej lokality a miere odoziev. Medzi tieto informácie patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v e-mailových správach smieme používať súbory cookie, pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našej lokalite, na meranie efektívnosti našich reklám, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našej lokality. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií automaticky odmietať, prípadne vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich chcete odmietnuť alebo prijať. Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii, v ktorej máme povinnosť vyžiadať si váš súhlas s používaním súborov cookie na našich weboch, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na príslušných weboch. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné fungovanie webov, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať.

ANALYTICKÉ SLUŽBY

Google: Služba Google Analytics, DoubleClick, AdWords conversions, Google Dynamic Retargeting sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciach o zariadeniach, ktorými sa prípájajú na danú webovú lokalitu. Tiež môžem používať nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.

Facebook AdReporting: Služba Facebook AdReporting poskytuje globálne anonymné údaje o reklamných spotoch, koľko ľudí daný obsah videlo, kliklo na neho, atď. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Facebook AdReporting.

Facebook AudienceInsights: Služba Facebook AudienceInsights poskytuje základné anonymné demografické údaje o ľuďoch, ktorým inzerujeme danú ponuku. Najmenšia zobraziteľná vzorka je 1000 ľudí. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Facebook AudienceInsights.

SLUŽBY RETARGETINGU

Facebook PIXEL: Naše webové stránky môžu využívať technológie retargetingu od služby Facebook Pixel prevádzkované spoločnosťou Facebook. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, našu reklamu.

SOCIÁLNE SIETE

Sociálne siete v pozícii tretích strán, ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly alebo funkcie sociálnych sietí na webových lokalitách www.upletenezpapiera.sk a profiloch Na sociálnych sieťach môžu používať súbory cookie alebo iné metódy (napr. webové signály) na zhromažďovanie informácií o vašom používaní našich webových lokalít a aplikácií. Používanie takýchto údajov treťou stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov dostupných na webovej stránke danej sociálnej siete, ktoré by ste si mali dôkladne preštudovať. Takéto tretie strany môžu používať súbory cookie alebo iné spôsoby sledovania na vlastné účely a spojením informácií o vašom používaní našich stránok s akýmikoľvek osobnými informáciami, ktoré o vás zhromaždili. Môžeme tiež získavať analytické informácie zo sociálnych sietí, ktoré nám pomáhajú merať efektívnosť nášho obsahu a reklám na sociálnych sieťach (napr. impresie a kliknutia).

Deti mladšie ako 16 rokov

Keďže kontaktný formulár je k dispozícii aj osobám mladším ako 16 rokov, údaje týchto osôb spracovávame rovnako ako akékoľvek iné, keďže informáciu o veku zákazníka nevyžadujeme.

Aktualizácie pravidiel ochrany osobných údajov

V súvislosti s pridávaním nových služieb a produktov, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Aktualizované“ navrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží - daňové a účtovné predpisy, archivácia a po. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú, najneskôr 15r od získania údajov.

Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

Ak máte otázky v súvislosti s ochranou údajov

Pre ďalšiu komunikáciu ohľadne ochrany vašich osobných údajov nás kontaktujte na – luckylicious.events@gmail.com. Zodpovedná osoba za túto problematiku je Mgr. Lucia Béresová. Ak ste s našou odpoveďou neboli spokojný a domnievate sa, že spracovávame Vaše osobné údaje nesprávne, obráťte sa prosím na dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov na webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/ . Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO:36064220, tel.kontakt +421232313220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od www.luckyliciousevents.sk prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

- zistiť, či www.upletenezpapiera.sk Vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania

- právo na opravu osobných údajov - týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme

- právo na vymazanie osobných údajov - umožňuje vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali

- právo na prenosnosť údajov - máte možnosť preniesť vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z www.luckyliciousevents.sk k inému subjektu

- právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov - môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie

- právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov - máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania

- právo odvolať súhlas - pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať

- právo podať sťažnosť na dozorný orgán - dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou

Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom a uplatniť si vyššie uvedené práva (okrem práva podať sťažnosť na dozorný orgán), prosím, pošlite mail na adresu luckylicious.events@gmail.com.

PODMIENKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe ako sú faktúry a fakturačné údaje. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom má prístup len ním poverená osoba.

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
bottom of page